Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen


Nieuws

01-1-2020 - - - Zonnig 2020 toegewenst
20-12-2019 - - - Hoge Raad geeft Urgenda gelijk
13-12-2019 - - - Document gezamenlijke netbeheerders over energietransitie
28-11-2019 - - - Reacties op voorstel Wiebes
31-10-2019 - - - Kamerbrief van Wiebes
16-9-2019 - - - Nieuwe belastingmaatregel slecht voor PV-bezitter
10-9-2019 - - - Hoedt u voor Zonnepaneel cowboys

JAN

Zonnig 2020 toegewenst

jaar
1

Al zijn de duurzame ontwikkelingen van 2020 voor ons nog in nevelen gehuld: de ZPV wenst al haar vele honderden leden een gezond en zonnig nieuw jaar toe.

h.srv naar het nieuwste berichtDEC

Hoge Raad geeft Urgenda gelijk

jaar
20

De Hoge Raad heeft vanochtend definitief uitspraak gedaan in de rechtzaak die Urgenda tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen wegens onvoldoende inspanningen van onze regering om CO2 uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. De Staat heeft de verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering zoals extreme hitte en neerslag, de verstoring van eco-systemen en de stijging van de zeespiegel, aldus de voorzitter van de Hoge Raad.

Deze uitspraak heeft consequenties en we zijn heel benieuwd welke maatregelen de regering (c.q. de heer Wiebes en de dames Schouten en van veldhoven) gaat nemen. Voor eind 2020 moet 25% CO2 uitstoot reductie (t.o.v. 1990) zijn gerealiseerd, en we zijn eind 2019 nog lang niet zo ver. 2020 zal bepaald geen saai jaar worden voor bestaande en aanstaande zonnestroomproducenten. Reken maar!

f.wld naar het nieuwste berichtDEC

Document gezamenlijke netbeheerders over energietransitie

jaar
13

De gezamenlijke netbeheerders hebben hun visie op de energietransitie vastgelegd in een glossy rapport. Een digitale kopie daarvan kan hier worden gedownload.

In feite zouden de netbeheerders best geholpen zijn -en willen worden- met opslag capaciteit (accu's) op alle lagen van het net, maar de wettelijke regulering staat hen op dit moment niet toe om overtollige elektriciteit tijdelijk op te slaan. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

a.voe naar het nieuwste berichtNOV

Reacties op voorstel Wiebes

jaar
28

Tussen 28 oktober en 25 november van dit jaar konden belanghebbenden reageren op het voorstel van minister Wiebes (EZK) om de salderingsregeling gefaseerd af te schaffen. Liefst 66 organisaties, personen en gremia reageerden.

De reacties zijn niet mis. Terwijl de brancheorganisatie tevreden is, zijn de belangenorganisaties van consumenten, huizenbezitters, huurders en zonnestroomcooperaties dat bepaald niet. Met name particulieren zijn zeer teleurgesteld want de rentabiliteit van hun PV systeem wordt bedroevend (in de komende PttP-2019-nr 4 staat een rekenvoorbeeld - we worden er bepaald niet vrolijk van). Men vreest dat de markt voor zonnepanelen bij particuliere huishoudens zal instorten. Huurders zullen stevig meer moeten betalen. Mensen met veel zonnepanelen en een warmtepomp gaan helemaal inleveren. Men maakt zich ook zorgen over de "redelijke prijs" voor aan het net teruggeleverde zonnestroom. Wat is "redelijk" als de APX negatieve stroomprijzen rekent - wat in de zomer gaat gebeuren? Tot slot moeten de energieleveranciers kromtrekkende toeren uithalen in de transitieperiode als men maar een deel van de zonnestroom mag salderen over een deel van het contractjaar.

U leest de reacties op reacties op "Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers" - Overheid.nl

f.wld naar het nieuwste berichtOKT

Kamerbrief van Wiebes

jaar
31

In een brief aan de Tweede kamer gedateerd 28 oktober 2019 zet minister Wiebes zijn plannen uiteen voor het uitfaseren van de salderingsregeling voor (teruggeleverde) zonnestroom. Heeft u zonnepanelen en levert u terug (dat doet bijna iedere zonnestroomproducent), dan gaan uw verdiensten vanaf 2023 elk jaar een stukje meer omlaag omdat een gedeelte van het salderen gaat vervallen. De minister schrijft onder andere:

"In artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt “de via de aansluiting geleverde elektriciteit” vervangen door “een percentage van de via de aansluiting ingevoede elektriciteit. Dit percentage bedraagt in:

 1. 2023 89 %;
 2. 2024 78 %;
 3. 2025 67 %;
 4. 2026 56 %;
 5. 2027 45 %;
 6. 2028 34 %;
 7. 2029 23 %;
 8. 2030 11 %;
 9. 2031 en verder: 0%

Voor de teruggeleverde, niet-saldeerbare stroom moet de energieleverancier een "redelijke prijs" betalen. De minister vertrouwt kennelijk de energieleveranciers niet op hun blauwe ogen want hij stelt voor een minimum-terugleverprijs in te stellen. Alweer staatsbemoeienis dus.
In de komende Power to the People (PttP) rekenen we uit wat deze voorstellen betekenen voor de gemiddelde particulier-met-zonnepanelen. Die PttP is ons decembernummer.

f.wld naar het nieuwste berichtSEP

Nieuwe belastingmaatregel slecht voor PV-bezitter

jaar
16

Per 1 januari 2020 verandert er weer iets in de belastingwetgeving wat voor de PV-bezitter in principe slecht nieuws is. Dan wordt namelijk de zgn. kleine ondernemersregeling voor de BTW veranderd. In de oude situtatie t/m 31 december 2019, heeft een zonnepaneel bezitter in het jaar van aanschaf recht op teruggaaf van de BTW over zijn installatie (inclusief de installatie kosten), maar moet hij een forfaitair bedrag als ontvangen BTW opvoeren over de teruggeleverde stroom. In de daarop volgende jaren kan hij op grond van de kleine ondernemersregeling, vrijgesteld worden van deze forfaitaire BTW afdracht, indien het af te dragen bedrag kleiner is dan (in 2019) € 1345. Dat is het geval tot 67 000 Wp (ongeveer 200-300 panelen). Per saldo ontvangt hij dan de BTW terug over de gehele PV-investering, verminderd met de forfaitaire aftrek in het jaar van aanschaf.

De bestaande kleine ondernemers regeling vervalt per 1 januari 2020 (niet alleen voor PV-bezitters maar voor alle kleine ondernemers en ZZPers). In de nieuwe regeling kunt u, mits u aan de voorwaarden voldoet, kiezen of u wel of niet meedoet met de kleine ondernemers regeling, maar geldt uw keuze om mee te doen voor drie jaar. Als u dus in 2020 besluit mee te doen, kunt er pas in 2023 weer vanaf, tenzij u eerder niet meer aan de voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarde is dat u een omzet hebt van minder dan € 20 000 per jaar. Als PV-bezitter komt u (afhankelijk van uw energiecontract) pas bij een teruglevering van meer dan ca 120 000 kWh/jaar boven die grens. Kortom in de praktijk zullen alle PV-bezitters aan die voorwaarde voldoen.

Wel meedoen betekent dat u vrijgesteld bent van BTW-plicht (als ondernemer die teruggeleverde elektriciteit verkoopt aan zijn energieleverancier) en aangifte plicht, maar dan dus ook niet de BTW over uw investering in zonnepanelen kunt aftrekken. Indien u eerder (vóór 2020) BTW hebt afgetrokken over uw investering in zonnepanelen, en geen brief hebt ontvangen van de belastingdienst dat u bent vrijgesteld van administratieve verplichtingen, valt u vanaf 2020 automatisch in de nieuwe kleine ondernemers regeling en wordt uw investering met terugwerkende kracht alsnog in vijf jaar afgeschreven, en moet u de BTW over de nog niet verstreken jaren terugbetalen.

Stel: u hebt in 2018 zonnepanelen aangeschaft en daarover € 750 BTW betaald. Dan wordt dit bedrag in vijf gelijke delen toegerekend aan de jaren 2018 t/m 2022. Volgens de nieuwe regeling moet u dan over de jaren 2020 t/m 2022 een evenredig gedeelte van de terugontvangen BTW terugbetalen: € 450 in dit voorbeeld.

Niet meedoen betekent dat uw BTW-plicht van kracht blijft en dat u dus jaarlijks BTW-aangifte moet doen en dan de forfaitaire of werkelijke BTW over de teruggeleverde energie moet aangeven en afdragen. U wordt dan niet meer vrijgesteld van administratieve verplichtingen in de volgende jaren.
Stel: uw zonnepanelen produceren 4000 kWh per jaar, waarvan u de helft terug levert omdat u deze op een ander moment gebruikt, dan moet u dus jaarlijks aangifte doen en de BTW die in de gesaldeerde energie is begrepen ieder jaar afdragen. Afhankelijk van uw energiecontract is dat in dit voorbeeld ongeveer € 60 per jaar.

Dit alles staat los van de afbouw van de salderingsregeling in de periode 2023-2031, want dat heeft betrekking op de energiebelasting en niet op de BTW. Wat is nu de beste strategie voor PV-bezitters?

 1. Indien u voor het laatst in 2015 of eerder hebt geïnvesteerd in zonnepanelen, verandert er voor u niets. Indien u in het recente verleden (na 2015) geïnvesteerd hebt in zonnepanelen, en BTW hebt teruggekregen, moet u zorgen dat u in het bezit bent van een beschikking van de belastingdienst, die vermeldt dat u als ondernemer vrijgesteld bent van administratieve verplichtingen. Zonodig moet u er bij de belastingdienst op aandringen, alsnog voor 1 januari 2020 zo’n beschikking te verkrijgen. Als u die brief heeft, kunt u opgelucht ademhalen en verandert er voor u niets.
 2. Als u in de periode 2016 t/m 2019 zonnepanelen hebt aangeschaft, en niet over die brief beschikt valt u vanaf 2020 automatisch in de nieuwe kleine ondernemersregeling en moet u de teveel ontvangen BTW terugbetalen. Degenen die dit jaar nog zonnepanelen willen aanschaffen moeten haast maken met de BTW-zaken, en het is de vraag of de belastingdienst dat allemaal wel redt voor 1 januari. Als uw panelen in het vierde kwartaal van 2019 geïnstalleerd worden bent u dus te laat.
 3. Als u vanaf 2020 (maar in feite al vanaf 1 oktober 2019) in zonnepanelen wilt investeren, hebt u twee keuze mogelijkheden. Als u kiest om wel mee te doen aan de nieuwe kleine ondernemingsregeling, hoeft u verder niets te doen, maar hebt u geen recht meer op de BTW teruggave. Uw netto investering wordt daardoor 21% duurder en uw terugverdientijd ongeveer 18 maanden langer dan uw eerdere berekening.
 4. Als u niet wilt meedoen aan de kleine ondernemers regeling, krijgt u de BTW over uw investering gewoon terug, maar moet u vanaf het jaar van investering jaarlijks BTW aangeven en betalen over gesaldeerde elektriciteit. Daar kunt u dan pas in het zesde jaar vanaf, door dan van de nieuwe kleine ondernemersregeling gebruik te maken. Als u eerder aan de nieuwe kleine ondernemingsregeling wilt deelnemen, moet u een evenredige deel van de eerder terug onvangen BTW opnieuw betalen. U bent dan ook duurder uit omdat u 5 jaar lang de BTW over de teruggeleverde energie moet aftrekken van de BTW over uw investering in plaats van 1 jaar.

In de afgelopen periode heb ik reeds een aantal malen betoogd dat de minister van economische zaken de vergroening van onze energievoorziening afremt. Dit maal is het echter de minister van financiën die ik hiervan moet beschuldigen. De nieuwe belastingwijziging is in feite een belastingverhoging van ongeveer 15% over de investeringswaarde van een PV-installatie, die u moet aftrekken van de beloofde koopkracht verbetering.

Ik heb begrepen dat de beide bewindslieden haardvuur sessies hebben gehouden om hun samenwerking te bespreken. Blijkbaar zijn het energieakkoord en de noodzaak om de burger te verleiden mee te doen met de vergroening daarbij niet aan de orde geweest. Daarom herhaal ik nog maar eens mijn pleidooi om voor de inkomstenbelasting een heffingskorting in te voeren die berekend wordt over de hoeveelheid geïnstalleerde Wattpiek. Door de nieuwe kleine ondernemingsregeling is er nu alle reden om een nog hogere heffingskorting per Wp in te voeren.

Arnold van Overeem, voorzitter

f.wld naar het nieuwste berichtSEP

Hoedt u voor Zonnepaneel cowboys

jaar
10

Nu het kabinet een klimaatplan heeft bekend gemaakt, zijn ook de gemeentes volop aan de slag gegaan om het aandeel dat iedere gemeente aan dat plan moet bijdragen, uit te werken. Zo zijn er al gemeentes die in hun college programma geformuleerd hebben, dat hun gemeente in 2030 energie neutraal moet zijn. Een prachtige ambitie, die er toe leidt dat gestimuleerd moet worden om alle geschikte particuliere daken van zonnepanelen te voorzien. En sommige gemeentes stellen daarbij een fonds beschikbaar waaruit de benodigde particuliere investeringen kunnen worden voorgefinancierd op heel gunstige voorwaarden.

Prachtige perspectieven, ware het niet dat allerlei jonge ondernemers, niet gehinderd door al te veel elektrotechnische kennis, zich op deze markt hebben gestort, en met gelikte presentaties en prachtige websites de argeloze dak-eigenaar fantastische rendementen en een zorgeloze toekomst voorspiegelen. Deze zgn. all-in diensten blijken bij nadere inspectie toch niet zo fantastisch te zijn als de ondernemer wil doen geloven. Ik heb het niet over oplichting, maar over een cowboy mentaliteit.

Zonder deugdelijk onderzoek naar de bestaande elektrische installatie en de situatie op het dak, en weggemoffeld onder een financiering kan je gemakkelijk een argeloze klant een veel te dure installatie aansmeren, en wanneer je dan slordig installeert en onverwachte omstandigheden wegmoffelt, zadel je de klant op met allerlei risico's op toekomstige problemen. Als ZPV willen wij ons sterk maken voor een sector die werkt met installateurs die gecertificeerd worden voor de kwaliteit van uw (toekomstige) PV-installatie.

In de komende PttP-editie leest u wat er zoal kan misgaan in de branche.

a.voe naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie