Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Nieuws

31-5-2023 - - - Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de ZPV
25-4-2023 - - - Aankondiging Jaarvergadering
15-4-2023 - - - Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 15 april te Leiden
05-2-2023 - - - Aankondiging Extra Algemene Ledenvergadering
03-1-2023 - - - Een zonnig 2023
15-6-2022 - - - Herhaalde plaatsing: vernieuwing website ZPV
09-6-2022 - - - Brief aan minister Jetten

MEI

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de ZPV

jaar
31

De Jaarvergadering van de Zonnestroom Producenten Vereniging wordt gehouden op 17 juni 2023 in het Klokhuis, Jeugdlaan 2, 4153 BE Beesd. Het programma is als volgt:

10:00 - Ontvangst met koffie en appeltaart
11:00 - Algemene Ledenvergadering 1ste deel

 • Welkom en terugblik op 2022
 • Verslagen vorige Algemene ledenvergaderingen
 • Rapportage kascommissie
 • Decharge bestuur over 2022
 • Vacatures bestuur

12:30 - Lunchpauze (de lunch wordt u aangeboden door de ZPV)
13:15 - Algemene Ledenvergadering 2de deel
 • Benoeming nieuwe bestuursleden (u kunt zich nog kandidaat stellen)
 • Toekomstvisie ZPV en meerjaren begroting
 • Rondvraag en sluiting formele deel

14:45 - Workshop: “De thuisbatterij … is dat iets voor mij?” Inleiding door Doeko Hekstra
16:00 - Sluiting

De leden ontvangen binnenkort een e-mail met een link naar de vergaderdocumenten en informatie over parkeergelegenheid en hoe ons te bereiken met openbaar vervoer.

In verband met de catering zouden wij het op prijs stellen wanneer u onze secretaris inlicht over uw voornemen al dan niet te komen. Ook als u iemand wilt machtigen om uw stem uit te brengen kunt u zich richten tot de secretaris. Gezien de vacatures in het bestuur hopen wij op zo veel mogelijk aanwezigen.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

Aankondiging Jaarvergadering

jaar
25

De Jaarvergadering van de Zonnestroom Producenten Vereniging zal dit jaar gehouden worden in het Klokhuis te Beesd op 17 juni 2023. Op de agenda zal behalve de gebruikelijke verslaglegging over het afgelopen jaar en vooruitzichten voor het lopende en komende jaar ook de benoeming van 3 nieuwe bestuursleden staan.

Zonder bestuur kan de Vereniging niet voortbestaan, dus als u interesse hebt, wordt u dringend verzocht u te melden bij het bestuur. Ook als u iemand kent die mogelijk bestuurslid zou willen worden willen wij graag in contact komen.

Op de extra ledenvergadering van 15 april jl. is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. De leden ontvangen binnenkort een mailing met informatie hoe ze het huishoudelijk reglement kunnen downloaden of online raadplegen. Wanneer u bijzondere agendapunten hebt die u op de ledenvergadering zou willen bespreken, kunt eveneens met het bestuur kontakt opnemen.

De volledige agenda zal over enkele weken op deze site worden gepubliceerd. Tevens ontvangen de leden dan een persoonlijke uitnodiging met de jaarstukken.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 15 april te Leiden

jaar
15

Om bij de tijd te blijven moet de ZPV haar statuten en huishoudelijk reglement aanpassen. Dit is het hoofdonderwerp van de ALV op zaterdag 15 april a.s. vanaf 12:00 in de Tuinzaal van het Huis van de Passer in Leiden.

Programma

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Toelichting huishoudelijk reglement en voorgestelde amendementen
 3. Besluit instelling Huishoudelijk Reglement
 4. Beraadslaging over concept statutenwijziging
 5. Goedkeuring opdracht verlening aan notaris
 6. Dringende oproep om kandidaat bestuursleden voor te dragen
 7. Rondvraag
 8. Sluiting


Aan de leden is een persoonlijke uitnodiging verstuurd.

naar het nieuwste berichtFEB

Aankondiging Extra Algemene Ledenvergadering

jaar
5

Nu alle Corona maatregelen weer achter ons liggen zijn we verplicht om Algemene Leden Vergaderingen fysiek te organiseren.

In de loop van april willen we een extra ALV houden om U te laten te stemmen over de invoering van een huishoudelijk reglement en vrijblijvend van gedachten te wisselen over de voorgenomen statuten wijziging die nodig is vanwege de invoering van de WBTR. U hebt inmiddels een jaar geleden hierover kunnen lezen in onze Nieuwsbrief PttP.

Kort geleden is naar alle leden een mailing gestuurd met een verslag van de werkzaamheden van de Statuten Commissie en de tekst van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement. U kunt t/m 2 maart correctie voorstellen of amendementen op het voorgestelde Huishoudelijk Reglement indienen. Deze worden dan nog meegenomen bij de besluitvorming op de aanstaande ALV.

Over ongeveer 6 weken volgt een definitieve uitnodiging voor deze extra ALV.

naar het nieuwste berichtJAN

Een zonnig 2023

jaar
3

Het bestuur en de PttP-redactie van onze vereniging wenst alle ZPV-leden een vredig en zonnig jaar 2023 toe !

h.srv naar het nieuwste berichtJUN

Herhaalde plaatsing: vernieuwing website ZPV

jaar
15

De ZPV wil een nieuwe website met online ledenservices als opvolger van de huidige website. De offerte aanvraag kan door geïnteresseerde partijen hier worden gedownload. Gegadigden kunnen hun interesse om te offreren kenbaar maken door het zenden van een e-mail aan de Zonnestroom Producenten Vereniging: aanbesteding2022@zonnestroomproducenten.org.

Zij ontvangen dan aanvullende documentatie en de gelegenheid om met een of meer bestuursleden aanvullende informatie uit te wisselen. Daarnaast worden een aantal bedrijven actief door het bestuur uitgenodigd een offerte uit te brengen.

Het bestuur streeft ernaar om uiterlijk 15 juli 2022 een besluit te nemen over de te ontvangen inschrijvingen en uiterlijk 15 augustus 2022 een contract af te sluiten met de gekozen inschrijver.

ZPV streeft ernaar vóór 1 oktober 2022 de beoogde website in gebruik te kunnen nemen.

naar het nieuwste berichtJUN

Brief aan minister Jetten

jaar
9

De ZPV heeft onlangs een brief aan minister Jetten gestuurd. Daarin protesteren wij tegen de situatie dat consequent salderen feitelijk in grote delen van Nederland nu niet mogelijk is.

Gedurende een groot deel van de dag - juist wanneer de zon het meeste schijnt - is namelijk de spanning op het elektriciteitsnet te hoog t.g.v. netwerkcongestie: teveel producenten van zonnestroom 'pompen' tegelijk hun duurzaam opgewekte elektrische energie het lichtnet in. Daardoor schakelen hun omvormers af om zichzelf te beschermen. De hoge netspanning leidt tevens tot een verhoogde kans op schade aan elektrische apparatuur.

Hier kunt U de hele brief aan de minister lezen en/of downloaden.

h.srv naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie