Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen


Nieuws

17-1-2018 - - - Brief aan minister Wiebes (Economische Zaken)
02-1-2018 - - - De beste wensen
21-12-2017 - - - Mogelijk BTW teruggave op zonnepanelen gekocht tussen 1-1-2012 en 20-6-2013
20-12-2017 - - - World Solar Challenge op TV
01-12-2017 - - - Tsjernobyl wordt zonnepark
12-10-2017 - - - Salderingsregeling verdwijnt mogelijk in 2020
28-8-2017 - - - Algemene LedenVergadering ZPV 2017

JAN

Brief aan minister Wiebes (Economische Zaken)

jaar
17

Het Bestuur van de ZPV heeft een brief aan minister Wiebes gestuurd met als onderwerp 'Salderingsregeling'. Dit is gedaan omdat morgen, 18 januari 2018, de vaste Kamercommissie een discussieronde over dit onderwerp heeft. En er ligt de motie Vos/van Tongeren.

Minister E. Wiebes
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Geachte heer Wiebes, (16 januari 2018)

Bij deze verzoek ik u de zogenaamde salderingsregeling zoals die nu geldt voor particulieren,scholen, MKB-bedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot minstens 2023, zoals uw voorganger Minister Kamp heeft beloofd en in de motie van Vos/van Tongeren door de Tweede Kamer is aangenomen. Hierna wordt dit verzoek toegelicht.

  • Nederland loopt achter met duurzame energie

aandeel duurzame energie in energiemix EG
Volgens gegevens van Eurostat is Nederland voorlaatste, en na de Brexit laatste met de invoering van duurzame energie. Teneinde geloofwaardig invulling te geven aan het streven in het regeerakkoord om Nederland naar de voorhoede te brengen van landen die proberen de klimaatdoelen van Parijs te halen, is elke maatregel die de economische balans van duurzame energieopwekking ongunstig beinvloed, contraproductief bij het verduurzamen van de energieopwekking in Nederland. Het afschaffen van de salderingsregeling vóór 2023 is een directe aanslag op de bestaande investeringen in duurzame energie door kleinverbruikers, en zal leiden tot een economische rem op verduurzaming. Dit treft de gehele branche, zowel kleinverbruikers/zelfopwekkers als alle toeleveringsbedrijven, installatiebedrijven en overige initiatieven gericht op het verduurzamen van energie opwekking, en daarmee de werkgelegenheid in die branche.

  • Rechtsgelijkheid voor energieopwekkers
Bij het afschaffen van de salderingsregeling wordt tweemaal energiebelasting geheven over energie die achter de meter is opgewekt, immers alle teruggeleverde energie was al belast bij de opwekker en wordt daarna door een andere gebruiker afgenomen en is daar nogmaals aan energiebelasting onderhevig. Deze rechtsongelijkheid ten opzichte van grote (fossiele) energieproducenten is zowel economisch als publicitair niet in het belang van een verduurzaming, en het is de vraag of dubbele belastingheffing op dezelfde energie juridisch stand houdt. Het fiscaal bevoordelen van fossiele energie is in ieder geval strijdig met de Akkoorden van Parijs.
  • Betrouwbaarheid van openbaar bestuur
De huidige eigenaren van installaties waarmee kleinschalig duurzame energie wordt opgewekt, zijn aangeschaft op basis van een investering die zich in ongeveer 10 jaar (stand 2017) tot 15 jaar (stand 2007) terugverdient, rekening houdend met de toen geldige regelgeving. Indien de salderingsregeling wordt afgeschaft, wordt op alle bestaande installaties direct economisch verlies geleden en dit wordt door de eigenaar ervaren als een vorm van diefstal. In het geval van bij voorbeeld een school met zonnepanelen is op deze wijze eigenlijk sprake van diefstal ten koste van de onderwijsbegroting. Het vertrouwen in de overheid als betrouwbare factor in het streven naar vergroening van onze energieopwekking krijgt hierdoor een gevoelige knauw. Minimaal zou bij een beleidswijziging een overgangstermijn in acht genomen dienen te worden, die de salderingsregeling voor bestaande installaties minimaal tot 2023 veilig stelt.
  • Invoeringskosten alternatieven
De huidige salderingsregeling is simpel en heeft daardoor minimale uitvoeringskosten. Iedere andere regeling kent invoerings- en uitvoeringskosten, en zal daardoor alleen al alle huidige spelers in de duurzame energiemarkt economisch treffen. Diverse voorgesteldealternatieven zijn afhankelijk van technologische veranderingen, zoals invoering smart metering of decentrale energieopslag, die zeker niet voor 2023 massaal en economisch haalbaar beschikbaar zullen zijn. Wij verwachten van onze minister van economische zaken en klimaat een stimulerende en positieve bijdrage aan zowel de economie als het klimaat, en komen tot de conclusie dat afschaffen van de salderingsregeling vóór 2023 het tegengestelde effect heeft. Wij dringen er daarom met klem bij u op aan de belofte van uw voorganger te handhaven en uitvoering te geven aan de motie Vos/van Tongeren.

Hoogachtend,
Zonnestroom Producenten Vereniging
Arnold van Overeem
voorzitter

f.wld naar het nieuwste berichtJAN

De beste wensen

jaar
2

Jong en oud, met of zonder zonnestroom: de ZPV wenst alle leden en hun dierbaren een zonnig en gezond 2018 toe.

h.srv naar het nieuwste berichtDEC

Mogelijk BTW teruggave op zonnepanelen gekocht tussen 1-1-2012 en 20-6-2013

jaar
21

Wie tussen 1 januari 2012 en 20 juni 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft kan wellicht bijd de Belastingdienst nog BTW over de zonnepanelen terugvragen. De aanvraag moet voor 1 januari 2018 zijn ingediend. U vindt een bericht hieromtrent op de website Vereniging Eigen Huis ...

f.wld naar het nieuwste berichtDEC

World Solar Challenge op TV

jaar
20

De gezinswagen op zonne-energie van Solar Team Eindhoven - TUE / Bart van OverbeekeOp zondag 24 dec zendt NPO1 een terugblik uit op de World Solar Challenge 2017. Aan deze tweejaarlijkse race met zonneauto's in Australië doen enkele teams uit Nederland mee, en vaak behoorlijk succesvol.

In de uitzending komen vooral de studenten aan bod die afgelopen oktober meededen. Het programma 'Oranje boven, down under' begint om 18:10 uur.

h.srv naar het nieuwste berichtDEC

Tsjernobyl wordt zonnepark

jaar
1

reactor 4 van de Tsjernobyl-centrale - foto: Bubamara In 1986 ontplofte de kernreactor van de Russische entrale in Tsjernobyl. De wijde omgeving van de centrale is door de nucleaire straling niet meer geschikt voor bewoning, landbouw of bosbouw. Er liggen nog wel veel elektriciteitskabels van de centrale. Deze combinatie van goedkoop land, herbruikbare infrastructuur en overvloedig zonlicht vormt een prima basis voor grootschalige zonneparken. De Oekrainse overheid probeert hiervoor investeerders te trekken middels goedkope grond en hoge vergoedingen voor de geproduceerde stroom. Vorig jaar is bovendien een grote 'kap' over de reactor geplaatst; die moet de omgeving beter tegen straling beschermen.

Binnenkort gaan de Chinese bedrijven Golden Concord (GCL) en China National Complete Engineering beginnen met de bouw van een zonnepark van 1 GWp in de omgeving van Tsjernobyl. Ook het Duitse hernieuwbare energiebedrijf Enerparc en de Oekraïense Rodina Energy Group starten nu met een park. Dat zal aanvankelijk slechts 1 MWp groot zijn, maar gaandeweg moeten groeien naar 100 MWp. De investeerders ontvangen tot 2030 een degelijke 15 eurocent per geleverde kWh.

Inmiddels doet het Franse bedrijf Engie SA een projectstudie; die moet uiteindelijk leiden tot een zonnepark dat wederom 1 GWp aan duurzaam geproduceerd vermogen moet opleveren.

Links: artikelen in fluxenergie.nl en Newsweek

h.srv naar het nieuwste berichtOKT

Salderingsregeling verdwijnt mogelijk in 2020

jaar
12

In het regeerakkoord 2017-2021 is een passage opgenomen over de Salderingsregeling van teruggeleverde zonnestroom. Deze regeling is belangrijk voor de rentabiliteit van PV systemen bij particulieren. In het regeerakkoord staat:

"De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden..

Hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien is nog niet bekend, maar in de tweede zin staat dat de middelen gelijk blijven. Bij een toenemend aantal zonnestroomsystemen kan dit niet anders betekenen dan minder subsidie per systeem. De vergoeding gaat dus waarschijnlijk omlaag als deze plannen werkelijkheid worden.

f.wld naar het nieuwste berichtAUG

Algemene LedenVergadering ZPV 2017

jaar
28

Zaterdag 26 augustus vond de jaarlijkse Algemene LedenVergadering van de ZPV plaats. Deze keer kwamen ca. 25 deelnemers bij elkaar in het mooie bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, aan het Noordereinde in 's Graveland.

Na de opening door Doeko Hekstra leidde spreker Vincent van Hoegaerden ons door zijn gefundeerde visie op de rol van warmte (-opslag) in de energietransitie naar duurzaamheid. Hij deed dat bewogen, aan de hand van de uitgewerkte 'casus Eindhoven'. Van de presentatie is hier een samenvatting te bekijken.

In het verenigingsdeel van de ALV rapporteerde o.a. de kascommissie; na de presentatie van hun goede werk werden Floris Wouterlood en Ron Altena bereid gevonden om de klus in het komende boekjaar wederom voor hun rekening te nemen. Ook de jaarverslagen van het bestuur werden door de ALV eenstemmig goedgekeurd.

De aanwezigen bevestigden tenslotte de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur; deze is te vinden op de Home-pagina.

h.srv naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie