Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Nieuws

15-4-2023 - - - Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 15 april te Leiden
05-2-2023 - - - Aankondiging Extra Algemene Ledenvergadering
03-1-2023 - - - Een zonnig 2023
15-6-2022 - - - Herhaalde plaatsing: vernieuwing website ZPV
09-6-2022 - - - Brief aan minister Jetten
28-5-2022 - - - Verlenging salderingsregeling minder genereus dan gedacht
20-5-2022 - - - Salderingsregeling wordt verlengd tot 2026

APR

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering op 15 april te Leiden

jaar
15

Om bij de tijd te blijven moet de ZPV haar statuten en huishoudelijk reglement aanpassen. Dit is het hoofdonderwerp van de ALV op zaterdag 15 april a.s. vanaf 12:00 in de Tuinzaal van het Huis van de Passer in Leiden.

Programma

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Toelichting huishoudelijk reglement en voorgestelde amendementen
  3. Besluit instelling Huishoudelijk Reglement
  4. Beraadslaging over concept statutenwijziging
  5. Goedkeuring opdracht verlening aan notaris
  6. Dringende oproep om kandidaat bestuursleden voor te dragen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting


Aan de leden is een persoonlijke uitnodiging verstuurd.

naar het nieuwste berichtFEB

Aankondiging Extra Algemene Ledenvergadering

jaar
5

Nu alle Corona maatregelen weer achter ons liggen zijn we verplicht om Algemene Leden Vergaderingen fysiek te organiseren.

In de loop van april willen we een extra ALV houden om U te laten te stemmen over de invoering van een huishoudelijk reglement en vrijblijvend van gedachten te wisselen over de voorgenomen statuten wijziging die nodig is vanwege de invoering van de WBTR. U hebt inmiddels een jaar geleden hierover kunnen lezen in onze Nieuwsbrief PttP.

Kort geleden is naar alle leden een mailing gestuurd met een verslag van de werkzaamheden van de Statuten Commissie en de tekst van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement. U kunt t/m 2 maart correctie voorstellen of amendementen op het voorgestelde Huishoudelijk Reglement indienen. Deze worden dan nog meegenomen bij de besluitvorming op de aanstaande ALV.

Over ongeveer 6 weken volgt een definitieve uitnodiging voor deze extra ALV.

naar het nieuwste berichtJAN

Een zonnig 2023

jaar
3

Het bestuur en de PttP-redactie van onze vereniging wenst alle ZPV-leden een vredig en zonnig jaar 2023 toe !

h.srv naar het nieuwste berichtJUN

Herhaalde plaatsing: vernieuwing website ZPV

jaar
15

De ZPV wil een nieuwe website met online ledenservices als opvolger van de huidige website. De offerte aanvraag kan door geïnteresseerde partijen hier worden gedownload. Gegadigden kunnen hun interesse om te offreren kenbaar maken door het zenden van een e-mail aan de Zonnestroom Producenten Vereniging: aanbesteding2022@zonnestroomproducenten.org.

Zij ontvangen dan aanvullende documentatie en de gelegenheid om met een of meer bestuursleden aanvullende informatie uit te wisselen. Daarnaast worden een aantal bedrijven actief door het bestuur uitgenodigd een offerte uit te brengen.

Het bestuur streeft ernaar om uiterlijk 15 juli 2022 een besluit te nemen over de te ontvangen inschrijvingen en uiterlijk 15 augustus 2022 een contract af te sluiten met de gekozen inschrijver.

ZPV streeft ernaar vóór 1 oktober 2022 de beoogde website in gebruik te kunnen nemen.

naar het nieuwste berichtJUN

Brief aan minister Jetten

jaar
9

De ZPV heeft onlangs een brief aan minister Jetten gestuurd. Daarin protesteren wij tegen de situatie dat consequent salderen feitelijk in grote delen van Nederland nu niet mogelijk is.

Gedurende een groot deel van de dag - juist wanneer de zon het meeste schijnt - is namelijk de spanning op het elektriciteitsnet te hoog t.g.v. netwerkcongestie: teveel producenten van zonnestroom 'pompen' tegelijk hun duurzaam opgewekte elektrische energie het lichtnet in. Daardoor schakelen hun omvormers af om zichzelf te beschermen. De hoge netspanning leidt tevens tot een verhoogde kans op schade aan elektrische apparatuur.

Hier kunt U de hele brief aan de minister lezen en/of downloaden.

h.srv naar het nieuwste berichtMEI

Verlenging salderingsregeling minder genereus dan gedacht

jaar
28

Inmiddels is meer bekend over het voorstel om de afbouw van de salderingsregeling later te laten ingaan dan door het vorige kabinet was aangekondigd.

Naar nu blijkt wordt in het nieuwe plan de afbouw slechts twee jaar uitgesteld en dan in 2025 ingehaald, zodat vanaf 2026 weer het oorspronkelijke plan geldt.

Het gevolg daarvan is dat velen verleid worden nog snel even zonnepanelen te installeren, waardoor de netwerkcongestie nog extra opgevoerd wordt, en daarna wanneer wellicht de netwerkbedrijven een deel van de congestieproblemen hebben opgelost, wordt alsnog de saldering versneld afgebouwd.

Andermaal blijkt dat het om een ordinaire belastingmaatregel gaat die ons t/m 2024 geld kost omdat de saldering niet werkt om technische reden en daarna omdat de saldering niet werkt om fiscale redenen. Het binnenharken van energiebelasting is blijkbaar belangrijker dan het terugdringen van de import van Russisch gas en olie.
Ik had te vroeg gejuicht.

a.voe naar het nieuwste berichtMEI

Salderingsregeling wordt verlengd tot 2026

jaar
20

Goed nieuws voor bezitters van zonnepanelen

Het door de vorige regering aangekondigde plan om de salderingsregeling vanaf 2023 met 11% per jaar af te bouwen, wordt voorlopig tot 2026 uitgesteld. Minister Jetten hoopt zo de theoretische terugverdientijd te stabiliseren op ongeveer 7 jaar. De werkelijke terugverdientijd is echter mede afhankelijk van de capaciteit van het lokale energienet. En die schiet inmiddels in 80% van Nederland tekort.

Het verlengen van de salderingsregeling heeft tot gevolg dat de terugverdientijd voor bestaande installaties die voor 2019 zijn aangelegd, niet langer wordt getroffen door afbouw van de saldering. Voor installaties die later zijn geïnstalleerd geldt dit afhankelijk van de installatiedatum voor minimaal 40%.

De verlenging van de terugverdientijd die het gevolg is van het niet kunnen terugleveren wegens overbelasting van het net, wordt daarentegen door deze maatregel nog eens extra gestimuleerd.
Kortom een halfbakken maatregel die in de praktijk veel minder bijdraagt aan de energietransitie dan op de Haagse tekentafel.

Wanneer de minister echt zo snel mogelijk van Russische fossiele brandstof af wil, moet hij ook zorgen voor stimulering van energieopslag, zodat de geproduceerde zonnestroom ook werkelijk naar de gebruiker kan vloeien.

We blijven hopen !

a.voe naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie