Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Nieuws

15-6-2022 - - - Herhaalde plaatsing: vernieuwing website ZPV
09-6-2022 - - - Brief aan minister Jetten
28-5-2022 - - - Verlenging salderingsregeling minder genereus dan gedacht
20-5-2022 - - - Salderingsregeling wordt verlengd tot 2026
17-5-2022 - - - Agendavoorstel Algemene Ledenvergadering 2022
28-4-2022 - - - Energie transitie stagneert bij 2 miljoenste aansluiting van zonnepanelen
20-4-2022 - - - BTW over zonnepanelen naar 0%!

JUN

Herhaalde plaatsing: vernieuwing website ZPV

jaar
15

De ZPV wil een nieuwe website met online ledenservices als opvolger van de huidige website. De offerte aanvraag kan door geïnteresseerde partijen hier worden gedownload. Gegadigden kunnen hun interesse om te offreren kenbaar maken door het zenden van een e-mail aan de Zonnestroom Producenten Vereniging: aanbesteding2022@zonnestroomproducenten.org.

Zij ontvangen dan aanvullende documentatie en de gelegenheid om met een of meer bestuursleden aanvullende informatie uit te wisselen. Daarnaast worden een aantal bedrijven actief door het bestuur uitgenodigd een offerte uit te brengen.

Het bestuur streeft ernaar om uiterlijk 15 juli 2022 een besluit te nemen over de te ontvangen inschrijvingen en uiterlijk 15 augustus 2022 een contract af te sluiten met de gekozen inschrijver.

ZPV streeft ernaar vóór 1 oktober 2022 de beoogde website in gebruik te kunnen nemen.

naar het nieuwste berichtJUN

Brief aan minister Jetten

jaar
9

De ZPV heeft onlangs een brief aan minister Jetten gestuurd. Daarin protesteren wij tegen de situatie dat consequent salderen feitelijk in grote delen van Nederland nu niet mogelijk is.

Gedurende een groot deel van de dag - juist wanneer de zon het meeste schijnt - is namelijk de spanning op het elektriciteitsnet te hoog t.g.v. netwerkcongestie: teveel producenten van zonnestroom 'pompen' tegelijk hun duurzaam opgewekte elektrische energie het lichtnet in. Daardoor schakelen hun omvormers af om zichzelf te beschermen. De hoge netspanning leidt tevens tot een verhoogde kans op schade aan elektrische apparatuur.

Hier kunt U de hele brief aan de minister lezen en/of downloaden.

h.srv naar het nieuwste berichtMEI

Verlenging salderingsregeling minder genereus dan gedacht

jaar
28

Inmiddels is meer bekend over het voorstel om de afbouw van de salderingsregeling later te laten ingaan dan door het vorige kabinet was aangekondigd.

Naar nu blijkt wordt in het nieuwe plan de afbouw slechts twee jaar uitgesteld en dan in 2025 ingehaald, zodat vanaf 2026 weer het oorspronkelijke plan geldt.

Het gevolg daarvan is dat velen verleid worden nog snel even zonnepanelen te installeren, waardoor de netwerkcongestie nog extra opgevoerd wordt, en daarna wanneer wellicht de netwerkbedrijven een deel van de congestieproblemen hebben opgelost, wordt alsnog de saldering versneld afgebouwd.

Andermaal blijkt dat het om een ordinaire belastingmaatregel gaat die ons t/m 2024 geld kost omdat de saldering niet werkt om technische reden en daarna omdat de saldering niet werkt om fiscale redenen. Het binnenharken van energiebelasting is blijkbaar belangrijker dan het terugdringen van de import van Russisch gas en olie.
Ik had te vroeg gejuicht.

a.voe naar het nieuwste berichtMEI

Salderingsregeling wordt verlengd tot 2026

jaar
20

Goed nieuws voor bezitters van zonnepanelen

Het door de vorige regering aangekondigde plan om de salderingsregeling vanaf 2023 met 11% per jaar af te bouwen, wordt voorlopig tot 2026 uitgesteld. Minister Jetten hoopt zo de theoretische terugverdientijd te stabiliseren op ongeveer 7 jaar. De werkelijke terugverdientijd is echter mede afhankelijk van de capaciteit van het lokale energienet. En die schiet inmiddels in 80% van Nederland tekort.

Het verlengen van de salderingsregeling heeft tot gevolg dat de terugverdientijd voor bestaande installaties die voor 2019 zijn aangelegd, niet langer wordt getroffen door afbouw van de saldering. Voor installaties die later zijn geïnstalleerd geldt dit afhankelijk van de installatiedatum voor minimaal 40%.

De verlenging van de terugverdientijd die het gevolg is van het niet kunnen terugleveren wegens overbelasting van het net, wordt daarentegen door deze maatregel nog eens extra gestimuleerd.
Kortom een halfbakken maatregel die in de praktijk veel minder bijdraagt aan de energietransitie dan op de Haagse tekentafel.

Wanneer de minister echt zo snel mogelijk van Russische fossiele brandstof af wil, moet hij ook zorgen voor stimulering van energieopslag, zodat de geproduceerde zonnestroom ook werkelijk naar de gebruiker kan vloeien.

We blijven hopen !

a.voe naar het nieuwste berichtMEI

Agendavoorstel Algemene Ledenvergadering 2022

jaar
17

Zoals al aangekondigd in ons bericht van 19 april wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gesplitst in twee delen:

 1. Zoommeeting 14 juni 19:30
 2. Ledendag 24 september (datum onder voorbehoud, plaats nader te bepalen)

Agenda voorstel zoommeeting 14 juni 19:30

Tijdschema
 • 19:00 meeting open
 • 19:30 begin vergadering
 • 20:45 streeftijd koffiepauze
 • 21:00 duurzaamheidsquiz
 • 21:45 sluiting

Agendapunten
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen Jaarvergadering 15 juni 2021
 4. Toelichting en vaststelling algemeen jaarverslag 2021
 5. Toelichting financieel jaarverslag 2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Decharge bestuur over 2021
 9. Benoeming Cees Ronk tot bestuurslid
 10. Agenda voorstel voor ledendag 24 september (datum onder voorbehoud)
 11. Begroting en contributievoorstel 2022 (meerjaren begroting te bespreken op 24 september)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


Agenda punten voor ledendag 24 september
 • Beleidsplan 2022-2025
 • WBTR - verslag Statutencommissie en voorstel Huishoudelijk Reglement
 • Meerjaren begroting
 • Externe spreker
Hopelijk tot zooms op 14 juni
(de inloggegegvens krijgen de leden met de vergaderstukken uiterlijk 2 weken van te voren toegezonden)

naar het nieuwste berichtAPR

Energie transitie stagneert bij 2 miljoenste aansluiting van zonnepanelen

jaar
28

We zagen het al geruime tijd aankomen, maar nu is het zo ver. Terwijl de vraag naar zonnepanelen door de hoge gasprijzen door het dak gaan (figuurlijk gelukkig), stagneert de aanvoer van omvormers, waardoor nieuwe klanten met een groen hart te maken krijgen met wachttijden. Tegelijk worden door de inmiddels bijna overal optredende net congestie, de teruglever mogelijkheden gefrustreerd, waardoor de terugverdientijd van zonnepanelen, ondanks de hoge energie prijzen weer oploopt. De minister moet wat ons betreft vaart maken met het installeren van buurtbatterijen, voordat ook de grondstofprijzen daarvan gaan oplopen.

a.voe naar het nieuwste berichtAPR

BTW over zonnepanelen naar 0%!

jaar
20

Goed nieuws voor wie zonnepanelen wil bijplaatsen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd om de aanschaf en installatie van zonnepanelen onder het 0% BTW-tarief te brengen voor particulieren. Financieel is dat voordelig omdat dan 100% van de BTW bespaard wordt en niet meer een forfaitaire aftrek voor eigen productie van de BTW teruggave wordt afgetrokken, en bovendien hoeft het BTW bedrag niet meer eerst te worden voorgeschoten.

Dit is nu eindelijk eens voorstel dat minder in plaats van meer bureaucratie te weeg brengt. Voor de boekhouder van de installateur is er een klein verschil in boeking van een opdracht. Voor de eigenaar van zonnepanelen valt een last weg omdat hij niet meer eerst ondernemer moet worden voor de BTW, daarna aangifte BTW moet dan, en daarna vanwege de kleine ondernemersregeling BTW vrijstelling hoeft aan te vragen. En voor de belastingdienst is het ook eenvoudiger omdat ze met minder ondernemers te maken krijgen.

Er is nog een voordeel: het is nu ook mogelijk om een bestaande installatie uit te breiden, zonder dat de oude BTW regeling afbreuk doet aan de terugverdientijd van de uitbreiding.

De ZPV juicht dit kabinetsvoornemen van harte toe!

a.voe naar het nieuwste bericht
De complete verzameling van alle nieuws-berichten vanaf 1 januari 2009 vindt U in het Archief.
doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie