Home
het nieuwsoverzicht
de agenda van ZPV
ZPV-werkgroepen
de nieuwsbrieven Power to the People
info over subsidies
info over salderen
FAQ`s: veelgestelde vragen
techniek
Reparatie Service
links naar PV-websites
lid worden
donaties
contact met ZPV opnemen
archief met nieuwsberichten


Archief 2019

In dit archief vindt U alle nieuwsberichten vanaf 1 januari 2009.
2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
DEC

Hoge Raad geeft Urgenda gelijk

jaar
20

De Hoge Raad heeft vanochtend definitief uitspraak gedaan in de rechtzaak die Urgenda tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen wegens onvoldoende inspanningen van onze regering om CO2 uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. De Staat heeft de verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering zoals extreme hitte en neerslag, de verstoring van eco-systemen en de stijging van de zeespiegel, aldus de voorzitter van de Hoge Raad.

Deze uitspraak heeft consequenties en we zijn heel benieuwd welke maatregelen de regering (c.q. de heer Wiebes en de dames Schouten en van veldhoven) gaat nemen. Voor eind 2020 moet 25% CO2 uitstoot reductie (t.o.v. 1990) zijn gerealiseerd, en we zijn eind 2019 nog lang niet zo ver. 2020 zal bepaald geen saai jaar worden voor bestaande en aanstaande zonnestroomproducenten. Reken maar!

f.wld naar bovenDEC

Document gezamenlijke netbeheerders over energietransitie

jaar
13

De gezamenlijke netbeheerders hebben hun visie op de energietransitie vastgelegd in een glossy rapport. Een digitale kopie daarvan kan hier worden gedownload.

In feite zouden de netbeheerders best geholpen zijn -en willen worden- met opslag capaciteit (accu's) op alle lagen van het net, maar de wettelijke regulering staat hen op dit moment niet toe om overtollige elektriciteit tijdelijk op te slaan. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

a.voe naar bovenNOV

Reacties op voorstel Wiebes

jaar
28

Tussen 28 oktober en 25 november van dit jaar konden belanghebbenden reageren op het voorstel van minister Wiebes (EZK) om de salderingsregeling gefaseerd af te schaffen. Liefst 66 organisaties, personen en gremia reageerden.

De reacties zijn niet mis. Terwijl de brancheorganisatie tevreden is, zijn de belangenorganisaties van consumenten, huizenbezitters, huurders en zonnestroomcooperaties dat bepaald niet. Met name particulieren zijn zeer teleurgesteld want de rentabiliteit van hun PV systeem wordt bedroevend (in de komende PttP-2019-nr 4 staat een rekenvoorbeeld - we worden er bepaald niet vrolijk van). Men vreest dat de markt voor zonnepanelen bij particuliere huishoudens zal instorten. Huurders zullen stevig meer moeten betalen. Mensen met veel zonnepanelen en een warmtepomp gaan helemaal inleveren. Men maakt zich ook zorgen over de "redelijke prijs" voor aan het net teruggeleverde zonnestroom. Wat is "redelijk" als de APX negatieve stroomprijzen rekent - wat in de zomer gaat gebeuren? Tot slot moeten de energieleveranciers kromtrekkende toeren uithalen in de transitieperiode als men maar een deel van de zonnestroom mag salderen over een deel van het contractjaar.

U leest de reacties op reacties op "Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers" - Overheid.nl

f.wld naar bovenOKT

Kamerbrief van Wiebes

jaar
31

In een brief aan de Tweede kamer gedateerd 28 oktober 2019 zet minister Wiebes zijn plannen uiteen voor het uitfaseren van de salderingsregeling voor (teruggeleverde) zonnestroom. Heeft u zonnepanelen en levert u terug (dat doet bijna iedere zonnestroomproducent), dan gaan uw verdiensten vanaf 2023 elk jaar een stukje meer omlaag omdat een gedeelte van het salderen gaat vervallen. De minister schrijft onder andere:

"In artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt “de via de aansluiting geleverde elektriciteit” vervangen door “een percentage van de via de aansluiting ingevoede elektriciteit. Dit percentage bedraagt in:

 1. 2023 89 %;
 2. 2024 78 %;
 3. 2025 67 %;
 4. 2026 56 %;
 5. 2027 45 %;
 6. 2028 34 %;
 7. 2029 23 %;
 8. 2030 11 %;
 9. 2031 en verder: 0%

Voor de teruggeleverde, niet-saldeerbare stroom moet de energieleverancier een "redelijke prijs" betalen. De minister vertrouwt kennelijk de energieleveranciers niet op hun blauwe ogen want hij stelt voor een minimum-terugleverprijs in te stellen. Alweer staatsbemoeienis dus.
In de komende Power to the People (PttP) rekenen we uit wat deze voorstellen betekenen voor de gemiddelde particulier-met-zonnepanelen. Die PttP is ons decembernummer.

f.wld naar bovenSEP

Nieuwe belastingmaatregel slecht voor PV-bezitter

jaar
16

Per 1 januari 2020 verandert er weer iets in de belastingwetgeving wat voor de PV-bezitter in principe slecht nieuws is. Dan wordt namelijk de zgn. kleine ondernemersregeling voor de BTW veranderd. In de oude situtatie t/m 31 december 2019, heeft een zonnepaneel bezitter in het jaar van aanschaf recht op teruggaaf van de BTW over zijn installatie (inclusief de installatie kosten), maar moet hij een forfaitair bedrag als ontvangen BTW opvoeren over de teruggeleverde stroom. In de daarop volgende jaren kan hij op grond van de kleine ondernemersregeling, vrijgesteld worden van deze forfaitaire BTW afdracht, indien het af te dragen bedrag kleiner is dan (in 2019) € 1345. Dat is het geval tot 67 000 Wp (ongeveer 200-300 panelen). Per saldo ontvangt hij dan de BTW terug over de gehele PV-investering, verminderd met de forfaitaire aftrek in het jaar van aanschaf.

De bestaande kleine ondernemers regeling vervalt per 1 januari 2020 (niet alleen voor PV-bezitters maar voor alle kleine ondernemers en ZZPers). In de nieuwe regeling kunt u, mits u aan de voorwaarden voldoet, kiezen of u wel of niet meedoet met de kleine ondernemers regeling, maar geldt uw keuze om mee te doen voor drie jaar. Als u dus in 2020 besluit mee te doen, kunt er pas in 2023 weer vanaf, tenzij u eerder niet meer aan de voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarde is dat u een omzet hebt van minder dan € 20 000 per jaar. Als PV-bezitter komt u (afhankelijk van uw energiecontract) pas bij een teruglevering van meer dan ca 120 000 kWh/jaar boven die grens. Kortom in de praktijk zullen alle PV-bezitters aan die voorwaarde voldoen.

Wel meedoen betekent dat u vrijgesteld bent van BTW-plicht (als ondernemer die teruggeleverde elektriciteit verkoopt aan zijn energieleverancier) en aangifte plicht, maar dan dus ook niet de BTW over uw investering in zonnepanelen kunt aftrekken. Indien u eerder (vóór 2020) BTW hebt afgetrokken over uw investering in zonnepanelen, en geen brief hebt ontvangen van de belastingdienst dat u bent vrijgesteld van administratieve verplichtingen, valt u vanaf 2020 automatisch in de nieuwe kleine ondernemers regeling en wordt uw investering met terugwerkende kracht alsnog in vijf jaar afgeschreven, en moet u de BTW over de nog niet verstreken jaren terugbetalen.

Stel: u hebt in 2018 zonnepanelen aangeschaft en daarover € 750 BTW betaald. Dan wordt dit bedrag in vijf gelijke delen toegerekend aan de jaren 2018 t/m 2022. Volgens de nieuwe regeling moet u dan over de jaren 2020 t/m 2022 een evenredig gedeelte van de terugontvangen BTW terugbetalen: € 450 in dit voorbeeld.

Niet meedoen betekent dat uw BTW-plicht van kracht blijft en dat u dus jaarlijks BTW-aangifte moet doen en dan de forfaitaire of werkelijke BTW over de teruggeleverde energie moet aangeven en afdragen. U wordt dan niet meer vrijgesteld van administratieve verplichtingen in de volgende jaren.
Stel: uw zonnepanelen produceren 4000 kWh per jaar, waarvan u de helft terug levert omdat u deze op een ander moment gebruikt, dan moet u dus jaarlijks aangifte doen en de BTW die in de gesaldeerde energie is begrepen ieder jaar afdragen. Afhankelijk van uw energiecontract is dat in dit voorbeeld ongeveer € 60 per jaar.

Dit alles staat los van de afbouw van de salderingsregeling in de periode 2023-2031, want dat heeft betrekking op de energiebelasting en niet op de BTW. Wat is nu de beste strategie voor PV-bezitters?

 1. Indien u voor het laatst in 2015 of eerder hebt geïnvesteerd in zonnepanelen, verandert er voor u niets. Indien u in het recente verleden (na 2015) geïnvesteerd hebt in zonnepanelen, en BTW hebt teruggekregen, moet u zorgen dat u in het bezit bent van een beschikking van de belastingdienst, die vermeldt dat u als ondernemer vrijgesteld bent van administratieve verplichtingen. Zonodig moet u er bij de belastingdienst op aandringen, alsnog voor 1 januari 2020 zo’n beschikking te verkrijgen. Als u die brief heeft, kunt u opgelucht ademhalen en verandert er voor u niets.
 2. Als u in de periode 2016 t/m 2019 zonnepanelen hebt aangeschaft, en niet over die brief beschikt valt u vanaf 2020 automatisch in de nieuwe kleine ondernemersregeling en moet u de teveel ontvangen BTW terugbetalen. Degenen die dit jaar nog zonnepanelen willen aanschaffen moeten haast maken met de BTW-zaken, en het is de vraag of de belastingdienst dat allemaal wel redt voor 1 januari. Als uw panelen in het vierde kwartaal van 2019 geïnstalleerd worden bent u dus te laat.
 3. Als u vanaf 2020 (maar in feite al vanaf 1 oktober 2019) in zonnepanelen wilt investeren, hebt u twee keuze mogelijkheden. Als u kiest om wel mee te doen aan de nieuwe kleine ondernemingsregeling, hoeft u verder niets te doen, maar hebt u geen recht meer op de BTW teruggave. Uw netto investering wordt daardoor 21% duurder en uw terugverdientijd ongeveer 18 maanden langer dan uw eerdere berekening.
 4. Als u niet wilt meedoen aan de kleine ondernemers regeling, krijgt u de BTW over uw investering gewoon terug, maar moet u vanaf het jaar van investering jaarlijks BTW aangeven en betalen over gesaldeerde elektriciteit. Daar kunt u dan pas in het zesde jaar vanaf, door dan van de nieuwe kleine ondernemersregeling gebruik te maken. Als u eerder aan de nieuwe kleine ondernemingsregeling wilt deelnemen, moet u een evenredige deel van de eerder terug onvangen BTW opnieuw betalen. U bent dan ook duurder uit omdat u 5 jaar lang de BTW over de teruggeleverde energie moet aftrekken van de BTW over uw investering in plaats van 1 jaar.

In de afgelopen periode heb ik reeds een aantal malen betoogd dat de minister van economische zaken de vergroening van onze energievoorziening afremt. Dit maal is het echter de minister van financiën die ik hiervan moet beschuldigen. De nieuwe belastingwijziging is in feite een belastingverhoging van ongeveer 15% over de investeringswaarde van een PV-installatie, die u moet aftrekken van de beloofde koopkracht verbetering.

Ik heb begrepen dat de beide bewindslieden haardvuur sessies hebben gehouden om hun samenwerking te bespreken. Blijkbaar zijn het energieakkoord en de noodzaak om de burger te verleiden mee te doen met de vergroening daarbij niet aan de orde geweest. Daarom herhaal ik nog maar eens mijn pleidooi om voor de inkomstenbelasting een heffingskorting in te voeren die berekend wordt over de hoeveelheid geïnstalleerde Wattpiek. Door de nieuwe kleine ondernemingsregeling is er nu alle reden om een nog hogere heffingskorting per Wp in te voeren.

Arnold van Overeem, voorzitter

f.wld naar bovenSEP

Hoedt u voor Zonnepaneel cowboys

jaar
10

Nu het kabinet een klimaatplan heeft bekend gemaakt, zijn ook de gemeentes volop aan de slag gegaan om het aandeel dat iedere gemeente aan dat plan moet bijdragen, uit te werken. Zo zijn er al gemeentes die in hun college programma geformuleerd hebben, dat hun gemeente in 2030 energie neutraal moet zijn. Een prachtige ambitie, die er toe leidt dat gestimuleerd moet worden om alle geschikte particuliere daken van zonnepanelen te voorzien. En sommige gemeentes stellen daarbij een fonds beschikbaar waaruit de benodigde particuliere investeringen kunnen worden voorgefinancierd op heel gunstige voorwaarden.

Prachtige perspectieven, ware het niet dat allerlei jonge ondernemers, niet gehinderd door al te veel elektrotechnische kennis, zich op deze markt hebben gestort, en met gelikte presentaties en prachtige websites de argeloze dak-eigenaar fantastische rendementen en een zorgeloze toekomst voorspiegelen. Deze zgn. all-in diensten blijken bij nadere inspectie toch niet zo fantastisch te zijn als de ondernemer wil doen geloven. Ik heb het niet over oplichting, maar over een cowboy mentaliteit.

Zonder deugdelijk onderzoek naar de bestaande elektrische installatie en de situatie op het dak, en weggemoffeld onder een financiering kan je gemakkelijk een argeloze klant een veel te dure installatie aansmeren, en wanneer je dan slordig installeert en onverwachte omstandigheden wegmoffelt, zadel je de klant op met allerlei risico's op toekomstige problemen. Als ZPV willen wij ons sterk maken voor een sector die werkt met installateurs die gecertificeerd worden voor de kwaliteit van uw (toekomstige) PV-installatie.

In de komende PttP-editie leest u wat er zoal kan misgaan in de branche.

a.voe naar bovenJUL

Diapresentatie uit lezing ALV van 11 mei

jaar
23

Op 11 mei van dit jaar vond de Algemene Leden Vergadering van de ZPV plaats. Een van de hoogtepunten in het dagprogramma was ongetwijfeld de lezing "Wat betekent de energietransitie voor de burger?", gehouden door Professor Dr Ir Vianney Koelman (TUE).

U kunt hier de bijbehorende diapresentatie terugkijken.

h.srv naar bovenJUN

Nieuwe strooifolder en Actie werving nieuwe leden

jaar
26

Het is al meermalen gezegd. Hoe meer leden, hoe beter minister Wiebes naar ons luistert. Om de daad beter bij het woord te voegen hebben wij een nieuwe strooifolder laten drukken. Degenen die op de Algemene Ledenvergadering van 11 mei zijn geweest hebben al met de strooifolder kennisgemaakt. We hebben ook een ledenwerf actie bedacht. U kunt ook meedoen! Het moet toch lukken minstens 1-4% van de bezitters van zonnepanelen tot onze leden te mogen rekenen? Het aantal zonnepanelen op de daken is het afgelopen jaar met tientallen procenten gegroeid, dus er moet potentieel zijn.

Deelnemen aan de actie werving nieuwe leden

 1. U bestelt een pakket folders door € 2,50 over te maken naar de penningmeester van de ZPV, als bijdrage in de verzendkosten. U vermeldt bij de overschrijving "folders" en uw lidnummer of naam en postcode. Daarvoor krijgt u een pakket folders van bijna 2 kg. Daar zitten ruim 200 folders in.
 2. U verspreidt de folders onder potentiële nieuwe leden in uw omgeving of in uw netwerk, en vraagt hen, u te vermelden als zij zich als lid aanmelden.
 3. Van ieder nieuw lid dat zich aanmeldt dankzij U gaat € 1 naar u. Dus bij 3 nieuwe leden die u noemen hebt u al uw investering terugverdiend.
 4. Iedere paar maanden maken we de balans op. Degene die de meeste nieuwe leden inbrengt krijgt een leuk extraatje.
In de volgende PttP laten wij u weten, hoeveel nieuwe leden er al zijn bijgekomen.

a.voe naar bovenAPR

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 mei 2019 in Harderwijk

jaar
27

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 mei 2019 in Centrum California , Deventerweg 2a, 3843 GD Harderwijk. De locatie ligt op ca 10 minuten loopafstand van het station en heeft voldoende parkeerplaatsen.

Agenda

10:30Ontvangst met koffie
11:00Formele deel ALV. Het bestuur legt rekening en verantwoording af over het in 2018 gevoerde beleid, en u hebt gelegenheid het voorgenomen beleid over de periode 2020-2022 bij te sturen. De leden krijgen binnenkort een uitnodiging met de jaarstukken.
12:30Lunch met broodjes
13:30Introductie over twee zonneparken in de omgeving. We gaan carpoolend achtereenvolgens naar Rantrime en Benipark
13:45Bezichtiging Rantrime (726 zonnepanelen)
14:15Bezichtiging Benipark (1804 zonnepanelen)
14:45Terugkeer in Centrum California waar de koffie klaar staat.
15:00Lezing "Wat betekent de energietransitie voor de burger?"
Spreker is professor Dr Ir Vianney Koelman (TUE)
16:30Afsluiting met drankje

Wij hopen op een grote opkomst. Voor de excursie en de presentatie wordt ook het publiek uit de regio van harte uitgenodigd.

a.voe naar bovenAPR

Goed nieuws voor onze leden! Saldering blijft voorlopig tot 2023.

jaar
26

In een nieuwe kamerbrief heeft minister Wiebes bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zelfopgewekte energie voorlopig tot 2023 wordt verlengd. Nadat eerder al was bekend gemaakt dat het voornemen deze regeling per 2020 te vervangen door een zgn. terugleversubsidie, per 1 januari 2020 niet haalbaar is, en daarom invoering naar 2021 zou worden verschoven, is nu besloten het oorspronkelijke plan van zijn voorganger minister Kamp te handhaven.

In het nieuwe plan van minister Wiebes zal in de periode 2023-2031 het energiebelastingdeel van de teruggeleverde energie geleidelijk tot 0 worden afgebouwd. Dat betekent dat u tot 2023 energiebelasting betaalt over de netto geleverde energie en vanaf 2031 over de bruto geleverde energie. Het begrip terugleversubsidie is daarmee van de baan. Saldering van de kale energieprijs met BTW blijft wel gehandhaafd volgens dit plan.

Voorwaarde voor de uitvoerbaarheid van dit plan is dat vanaf 2023 iedereen beschikt over een meter die afname en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan registreren. De aloude Ferrarismeter zal volgens dit plan per 1 januari 2023 worden verboden. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zou dan uiterlijk 1 januari 2021 van kracht moeten worden, zodat de netbeheerders dan nog twee jaar de tijd hebben om alle resterende Ferrarismeters te vervangen. In tegenstelling tot wat sommige nieuwsberichten beweren, wordt de zgn. slimme meter NIET verplicht. Het blijft ook na januari 2023 toegestaan een digitale meter zonder mogelijkheid tot aflezing op afstand te blijven gebruiken.

a.voe naar bovenMRT

Zonnepanelen huren?

jaar
27

Onder de naam Zelfstroom is een nieuwe speler actief die zonnepanelen te huur aanbiedt en voorspiegelt dat u zonder investering de voordelen van zonneënergie kunt genieten.
Na een eerste calculatie lijkt het er vooral op dat de voordelen voor hen zijn. Immers u betaalt een vaste huurprijs, en de besparing op elektriciteit hangt af van hoe gunstig uw dak ligt en hoeveel de zon gaat schijnen. Kortom het financiële risico ligt volledig bij u, en het rendement bij hen.

Na 10 jaar kunt U de panelen overnemen voor € 60 /stuk. Wat U over 10 jaar voor evenveel Wp aan nieuwe panelen zou moeten betalen is waarschijnlijk aanzienlijk minder. Over de omvormer wordt helemaal niet gesproken, maar statistisch gaat die 11-12 jaar mee.
Ook wordt nergens gesproken over de gevolgen van de plannen van het ministerie om de salderingsregeling af te schaffen en de gevolgen voor uw huurcontract. Het is de vraag of u in aanmerking komt voor een terugleversubsidie indien U niet zelf eigenaar bent van de zonnepanelen.

Wij zijn benieuwd voor welke doelgroep het huren van zonnepanelen een beter alternatief is dan het zelf investeren, in combinatie met energiebespaarlening en het terugvragen van de BTW. Hier vindt U de brochure van Zelfstroom. Indien u reeds met Zelfstroom in zee bent gegaan, horen wij graag over uw ervaringen.

.

a.voe naar bovenFEB

Capaciteitsproblemen Enexis in delen van Drenthe en Overijssel

jaar
26

Langs verschillende kanalen bereikten ons berichten dat in delen van Drenthe en Overijssel beperkingen zouden bestaan voor het aansluiten van zonnepanelen op het net. Wij vroegen Enexis om uitleg en kregen van hen bij monde van Rian Everts de volgende reactie:

U heeft enkele vragen over de transportschaarste. Graag informeer ik u.
Kleinverbruikersaansluiting (t/m 3x80 A)
De consumenten of bedrijven die een kleinverbruikersaansluiting hebben kunnen hier gewoon zonnepanelen op plaatsen. Tot 55 kW is er geen probleem en verwachten wij deze ook niet. De opgewekte elektriciteit wordt eerst gevoed aan de binnen-installatie, waardoor deze weinig tot geen (grote) invloed op het elektriciteitsnetwerk hebben.
Grootverbruikersaansluiting (vanaf 3x100 A)
Als er een groot zonnepark of windpark (i.c.m. SDE+ subsidie) gerealiseerd gaat worden dan wordt er een aanvraag ingediend bij mijnaansluiting.nl. Hier wordt een capaciteitstoets uitgevoerd, waarbij de klant dan te horen krijgen of deze wel of niet kan worden gerealiseerd. Wij kunnen niet garanderen dat er altijd aangesloten kan worden.
Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.

Wanneer u ervaringen hebt die strijdig zijn met bovenstaande, horen wij dat graag van u

Op de vragen, waar precies wel of niet transportschaarste heerst, en wanneer dat is opgelost, kregen wij geen antwoord.

a.voe naar bovenJAN

Update terugvragen BTW over zonnepanelen aangeschaft vóór 2015

jaar
6

Vlak voor nieuwjaar verschenen alarmerende berichten dat particulieren er voor 1 januari 2019 bij moesten zijn om nog BTW terug te kunnen vragen op zonnepanelen aangeschaft voor 2015.
LET OP! Er zijn veranderingen, en het terugvragen van BTW op 'oude' systemen gaat veranderen. Volgens onze interpretatie gaat de Belastingdienst in 2019 en verder de '6-maandsregel' hanteren. Deze regel houdt in dat u tot 1 juli a.s. de tijd zou hebben om BTW terug te vragen op zonnepanelen die in 2018 of eerder zijn gekocht.
Voor het laatste nieuws op dit terrein, zie btwterugvragenzonnepanelen.nl

f.wld naar bovenJAN

Zonnige groet

jaar
6

De ZPV wenst al haar leden en hun dierbaren een zonnig, gezond en duurzaam 2019 toe.

h.srv naar bovenDe archieven van - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

doorzoek ZPV-siteZPV op social media

ZPV op Twitter ZPV op Facebook


ZPV-dakenPrijs van ruwe olie